• 216 Web安全色
  • 绿色 / 蓝色
  • 红色 / 蓝色
  • 红色 / 绿色
  • 大地色系
  • 柔和色
  • 灰色
216 Web安全色

HTML #000000 RGB 0 0 0

HTML #000033 RGB 0 0 51

HTML #000066 RGB 0 0 102

HTML #000099 RGB 0 0 153

HTML #0000CC RGB 0 0 204

HTML #0000FF RGB 0 0 255

HTML #003300 RGB 0 51 0

HTML #003333 RGB 0 51 51

HTML #003366 RGB 0 51 102

HTML #003399 RGB 0 51 153

HTML #0033CC RGB 0 51 204

HTML #0033FF RGB 0 51 255

HTML #006600 RGB 0 102 0

HTML #006633 RGB 0 102 51

HTML #006666 RGB 0 102 102

HTML #006699 RGB 0 102 153

HTML #0066CC RGB 0 102 204

HTML #0066FF RGB 0 102 255

HTML #009900 RGB 0 153 0

HTML #009933 RGB 0 153 51

HTML #009966 RGB 0 153 102

HTML #009999 RGB 0 153 153

HTML #0099CC RGB 0 153 204

HTML #0099FF RGB 0 153 255

HTML #00CC00 RGB 0 204 0

HTML #00CC33 RGB 0 204 51

HTML #00CC66 RGB 0 204 102

HTML #00CC99 RGB 0 204 153

HTML #00CCCC RGB 0 204 204

HTML #00CCFF RGB 0 204 255

HTML #00FF00 RGB 0 255 0

HTML #00FF33 RGB 0 255 51

HTML #00FF66 RGB 0 255 102

HTML #00FF99 RGB 0 255 153

HTML #00FFCC RGB 0 255 204

HTML #00FFFF RGB 0 255 255

HTML #330000 RGB 51 0 0

HTML #330033 RGB 51 0 51

HTML #330066 RGB 51 0 102

HTML #330099 RGB 51 0 153

HTML #3300CC RGB 51 0 204

HTML #3300FF RGB 51 0 255

HTML #333300 RGB 51 51 0

HTML #333333 RGB 51 51 51

HTML #333366 RGB 51 51 102

HTML #333399 RGB 51 51 153

HTML #3333CC RGB 51 51 204

HTML #3333FF RGB 51 51 255

HTML #336600 RGB 51 102 0

HTML #336633 RGB 51 102 51

HTML #336666 RGB 51 102 102

HTML #336699 RGB 51 102 153

HTML #3366CC RGB 51 102 204

HTML #3366FF RGB 51 102 255

HTML #339900 RGB 51 153 0

HTML #339933 RGB 51 153 51

HTML #339966 RGB 51 153 102

HTML #339999 RGB 51 153 153

HTML #3399CC RGB 51 153 204

HTML #3399FF RGB 51 153 255

HTML #33CC00 RGB 51 204 0

HTML #33CC33 RGB 51 204 51

HTML #33CC66 RGB 51 204 102

HTML #33CC99 RGB 51 204 153

HTML #33CCCC RGB 51 204 204

HTML #33CCFF RGB 51 204 255

HTML #33FF00 RGB 51 255 0

HTML #33FF33 RGB 51 255 51

HTML #33FF66 RGB 51 255 102

HTML #33FF99 RGB 51 255 153

HTML #33FFCC RGB 51 255 204

HTML #33FFFF RGB 51 255 255

HTML #660000 RGB 102 0 0

HTML #660033 RGB 102 0 51

HTML #660066 RGB 102 0 102

HTML #660099 RGB 102 0 153

HTML #6600CC RGB 102 0 204

HTML #6600FF RGB 102 0 255

HTML #663300 RGB 102 51 0

HTML #663333 RGB 102 51 51

HTML #663366 RGB 102 51 102

HTML #663399 RGB 102 51 153

HTML #6633CC RGB 102 51 204

HTML #6633FF RGB 102 51 255

HTML #666600 RGB 102 102 0

HTML #666633 RGB 102 102 51

HTML #666666 RGB 102 102 102

HTML #666699 RGB 102 102 153

HTML #6666CC RGB 102 102 204

HTML #6666FF RGB 102 102 255

HTML #669900 RGB 102 153 0

HTML #669933 RGB 102 153 51

HTML #669966 RGB 102 153 102

HTML #669999 RGB 102 153 153

HTML #6699CC RGB 102 153 204

HTML #6699FF RGB 102 153 255

HTML #66CC00 RGB 102 204 0

HTML #66CC33 RGB 102 204 51

HTML #66CC66 RGB 102 204 102

HTML #66CC99 RGB 102 204 153

HTML #66CCCC RGB 102 204 204

HTML #66CCFF RGB 102 204 255

HTML #66FF00 RGB 102 255 0

HTML #66FF33 RGB 102 255 51

HTML #66FF66 RGB 102 255 102

HTML #66FF99 RGB 102 255 153

HTML #66FFCC RGB 102 255 204

HTML #66FFFF RGB 102 255 255

HTML #990000 RGB 153 0 0

HTML #990033 RGB 153 0 51

HTML #990066 RGB 153 0 102

HTML #990099 RGB 153 0 153

HTML #9900CC RGB 153 0 204

HTML #9900FF RGB 153 0 255

HTML #993300 RGB 153 51 0

HTML #993333 RGB 153 51 51

HTML #993366 RGB 153 51 102

HTML #993399 RGB 153 51 153

HTML #9933CC RGB 153 51 204

HTML #9933FF RGB 153 51 255

HTML #996600 RGB 153 102 0

HTML #996633 RGB 153 102 51

HTML #996666 RGB 153 102 102

HTML #996699 RGB 153 102 153

HTML #9966CC RGB 153 102 204

HTML #9966FF RGB 153 102 255

HTML #999900 RGB 153 153 0

HTML #999933 RGB 153 153 51

HTML #999966 RGB 153 153 102

HTML #999999 RGB 153 153 153

HTML #9999CC RGB 153 153 204

HTML #9999FF RGB 153 153 255

HTML #99CC00 RGB 153 204 0

HTML #99CC33 RGB 153 204 51

HTML #99CC66 RGB 153 204 102

HTML #99CC99 RGB 153 204 153

HTML #99CCCC RGB 153 204 204

HTML #99CCFF RGB 153 204 255

HTML #99FF00 RGB 153 255 0

HTML #99FF33 RGB 153 255 51

HTML #99FF66 RGB 153 255 102

HTML #99FF99 RGB 153 255 153

HTML #99FFCC RGB 153 255 204

HTML #99FFFF RGB 153 255 255

HTML #CC0000 RGB 204 0 0

HTML #CC0033 RGB 204 0 51

HTML #CC0066 RGB 204 0 102

HTML #CC0099 RGB 204 0 153

HTML #CC00CC RGB 204 0 204

HTML #CC00FF RGB 204 0 255

HTML #CC3300 RGB 204 51 0

HTML #CC3333 RGB 204 51 51

HTML #CC3366 RGB 204 51 102

HTML #CC3399 RGB 204 51 153

HTML #CC33CC RGB 204 51 204

HTML #CC33FF RGB 204 51 255

HTML #CC6600 RGB 204 102 0

HTML #CC6633 RGB 204 102 51

HTML #CC6666 RGB 204 102 102

HTML #CC6699 RGB 204 102 153

HTML #CC66CC RGB 204 102 204

HTML #CC66FF RGB 204 102 255

HTML #CC9900 RGB 204 153 0

HTML #CC9933 RGB 204 153 51

HTML #CC9966 RGB 204 153 102

HTML #CC9999 RGB 204 153 153

HTML #CC99CC RGB 204 153 204

HTML #CC99FF RGB 204 153 255

HTML #CCCC00 RGB 204 204 0

HTML #CCCC33 RGB 204 204 51

HTML #CCCC66 RGB 204 204 102

HTML #CCCC99 RGB 204 204 153

HTML #CCCCCC RGB 204 204 204

HTML #CCCCFF RGB 204 204 255

HTML #CCFF00 RGB 204 255 0

HTML #CCFF33 RGB 204 255 51

HTML #CCFF66 RGB 204 255 102

HTML #CCFF99 RGB 204 255 153

HTML #CCFFCC RGB 204 255 204

HTML #CCFFFF RGB 204 255 255

HTML #FF0000 RGB 255 0 0

HTML #FF0033 RGB 255 0 51

HTML #FF0066 RGB 255 0 102

HTML #FF0099 RGB 255 0 153

HTML #FF00CC RGB 255 0 204

HTML #FF00FF RGB 255 0 255

HTML #FF3300 RGB 255 51 0

HTML #FF3333 RGB 255 51 51

HTML #FF3366 RGB 255 51 102

HTML #FF3399 RGB 255 51 153

HTML #FF33CC RGB 255 51 204

HTML #FF33FF RGB 255 51 255

HTML #FF6600 RGB 255 102 0

HTML #FF6633 RGB 255 102 51

HTML #FF6666 RGB 255 102 102

HTML #FF6699 RGB 255 102 153

HTML #FF66CC RGB 255 102 204

HTML #FF66FF RGB 255 102 255

HTML #FF9900 RGB 255 153 0

HTML #FF9933 RGB 255 153 51

HTML #FF9966 RGB 255 153 102

HTML #FF9999 RGB 255 153 153

HTML #FF99CC RGB 255 153 204

HTML #FF99FF RGB 255 153 255

HTML #FFCC00 RGB 255 204 0

HTML #FFCC33 RGB 255 204 51

HTML #FFCC66 RGB 255 204 102

HTML #FFCC99 RGB 255 204 153

HTML #FFCCCC RGB 255 204 204

HTML #FFCCFF RGB 255 204 255

HTML #FFFF00 RGB 255 255 0

HTML #FFFF33 RGB 255 255 51

HTML #FFFF66 RGB 255 255 102

HTML #FFFF99 RGB 255 255 153

HTML #FFFFCC RGB 255 255 204

HTML #FFFFFF RGB 255 255 255

绿色 / 蓝色

HTML #000000 RGB 0 0 0

HTML #000033 RGB 0 0 51

HTML #000066 RGB 0 0 102

HTML #000099 RGB 0 0 153

HTML #0000CC RGB 0 0 204

HTML #0000FF RGB 0 0 255

HTML #003300 RGB 0 51 0

HTML #003333 RGB 0 51 51

HTML #003366 RGB 0 51 102

HTML #003399 RGB 0 51 153

HTML #0033CC RGB 0 51 204

HTML #0033FF RGB 0 51 255

HTML #006600 RGB 0 102 0

HTML #006633 RGB 0 102 51

HTML #006666 RGB 0 102 102

HTML #006699 RGB 0 102 153

HTML #0066CC RGB 0 102 204

HTML #0066FF RGB 0 102 255

HTML #009900 RGB 0 153 0

HTML #009933 RGB 0 153 51

HTML #009966 RGB 0 153 102

HTML #009999 RGB 0 153 153

HTML #0099CC RGB 0 153 204

HTML #0099FF RGB 0 153 255

HTML #00CC00 RGB 0 204 0

HTML #00CC33 RGB 0 204 51

HTML #00CC66 RGB 0 204 102

HTML #00CC99 RGB 0 204 153

HTML #00CCCC RGB 0 204 204

HTML #00CCFF RGB 0 204 255

HTML #00FF00 RGB 0 255 0

HTML #00FF33 RGB 0 255 51

HTML #00FF66 RGB 0 255 102

HTML #00FF99 RGB 0 255 153

HTML #00FFCC RGB 0 255 204

HTML #00FFFF RGB 0 255 255

红色 / 蓝色

HTML #000000 RGB 0 0 0

HTML #000033 RGB 0 0 51

HTML #000066 RGB 0 0 102

HTML #000099 RGB 0 0 153

HTML #0000CC RGB 0 0 204

HTML #0000FF RGB 0 0 255

HTML #330000 RGB 51 0 0

HTML #330033 RGB 51 0 51

HTML #330066 RGB 51 0 102

HTML #330099 RGB 51 0 153

HTML #3300CC RGB 51 0 204

HTML #3300FF RGB 51 0 255

HTML #660000 RGB 102 0 0

HTML #660033 RGB 102 0 51

HTML #660066 RGB 102 0 102

HTML #660099 RGB 102 0 153

HTML #6600CC RGB 102 0 204

HTML #6600FF RGB 102 0 255

HTML #990000 RGB 153 0 0

HTML #990033 RGB 153 0 51

HTML #990066 RGB 153 0 102

HTML #990099 RGB 153 0 153

HTML #9900CC RGB 153 0 204

HTML #9900FF RGB 153 0 255

HTML #CC0000 RGB 204 0 0

HTML #CC0033 RGB 204 0 51

HTML #CC0066 RGB 204 0 102

HTML #CC0099 RGB 204 0 153

HTML #CC00CC RGB 204 0 204

HTML #CC00FF RGB 204 0 255

HTML #FF0000 RGB 255 0 0

HTML #FF0033 RGB 255 0 51

HTML #FF0066 RGB 255 0 102

HTML #FF0099 RGB 255 0 153

HTML #FF00CC RGB 255 0 204

HTML #FF00FF RGB 255 0 255

红色 / 绿色

HTML #000000 RGB 0 0 0

HTML #003300 RGB 0 51 0

HTML #006600 RGB 0 102 0

HTML #009900 RGB 0 153 0

HTML #00CC00 RGB 0 204 0

HTML #00FF00 RGB 0 255 0

HTML #330000 RGB 51 0 0

HTML #333300 RGB 51 51 0

HTML #336600 RGB 51 102 0

HTML #339900 RGB 51 153 0

HTML #33CC00 RGB 51 204 0

HTML #33FF00 RGB 51 255 0

HTML #660000 RGB 102 0 0

HTML #663300 RGB 102 51 0

HTML #666600 RGB 102 102 0

HTML #669900 RGB 102 153 0

HTML #66CC00 RGB 102 204 0

HTML #66FF00 RGB 102 255 0

HTML #990000 RGB 153 0 0

HTML #993300 RGB 153 51 0

HTML #996600 RGB 153 102 0

HTML #999900 RGB 153 153 0

HTML #99CC00 RGB 153 204 0

HTML #99FF00 RGB 153 255 0

HTML #CC0000 RGB 204 0 0

HTML #CC3300 RGB 204 51 0

HTML #CC6600 RGB 204 102 0

HTML #CC9900 RGB 204 153 0

HTML #CCCC00 RGB 204 204 0

HTML #CCFF00 RGB 204 255 0

HTML #FF0000 RGB 255 0 0

HTML #FF3300 RGB 255 51 0

HTML #FF6600 RGB 255 102 0

HTML #FF9900 RGB 255 153 0

HTML #FFCC00 RGB 255 204 0

HTML #FFFF00 RGB 255 255 0

大地色系

HTML #000000 RGB 0 0 0

HTML #111111 RGB 17 17 17

HTML #222222 RGB 34 34 34

HTML #333333 RGB 51 51 51

HTML #444444 RGB 68 68 68

HTML #555555 RGB 85 85 85

HTML #666666 RGB 102 102 102

HTML #777777 RGB 119 119 119

HTML #888888 RGB 136 136 136

HTML #999999 RGB 153 153 153

HTML #AAAAAA RGB 170 170 170

HTML #BBBBBB RGB 187 187 187

HTML #CCCCCC RGB 204 204 204

HTML #DDDDDD RGB 221 221 221

HTML #EEEEEE RGB 238 238 238

HTML #FFFFFF RGB 255 255 255

柔和色

HTML #333333 RGB 51 51 51

HTML #333366 RGB 51 51 102

HTML #333399 RGB 51 51 153

HTML #3333CC RGB 51 51 204

HTML #336633 RGB 51 102 51

HTML #336666 RGB 51 102 102

HTML #336699 RGB 51 102 153

HTML #3366CC RGB 51 102 204

HTML #339933 RGB 51 153 51

HTML #339966 RGB 51 153 102

HTML #339999 RGB 51 153 153

HTML #3399CC RGB 51 153 204

HTML #33CC33 RGB 51 204 51

HTML #33CC66 RGB 51 204 102

HTML #33CC99 RGB 51 204 153

HTML #33CCCC RGB 51 204 204

HTML #663333 RGB 102 51 51

HTML #663366 RGB 102 51 102

HTML #663399 RGB 102 51 153

HTML #6633CC RGB 102 51 204

HTML #666633 RGB 102 102 51

HTML #666666 RGB 102 102 102

HTML #666699 RGB 102 102 153

HTML #6666CC RGB 102 102 204

HTML #669933 RGB 102 153 51

HTML #669966 RGB 102 153 102

HTML #669999 RGB 102 153 153

HTML #6699CC RGB 102 153 204

HTML #66CC33 RGB 102 204 51

HTML #66CC66 RGB 102 204 102

HTML #66CC99 RGB 102 204 153

HTML #66CCCC RGB 102 204 204

HTML #993333 RGB 153 51 51

HTML #993366 RGB 153 51 102

HTML #993399 RGB 153 51 153

HTML #9933CC RGB 153 51 204

HTML #996633 RGB 153 102 51

HTML #996666 RGB 153 102 102

HTML #996699 RGB 153 102 153

HTML #9966CC RGB 153 102 204

HTML #999933 RGB 153 153 51

HTML #999966 RGB 153 153 102

HTML #999999 RGB 153 153 153

HTML #9999CC RGB 153 153 204

HTML #99CC33 RGB 153 204 51

HTML #99CC66 RGB 153 204 102

HTML #99CC99 RGB 153 204 153

HTML #99CCCC RGB 153 204 204

HTML #CC3333 RGB 204 51 51

HTML #CC3366 RGB 204 51 102

HTML #CC3399 RGB 204 51 153

HTML #CC33CC RGB 204 51 204

HTML #CC6633 RGB 204 102 51

HTML #CC6666 RGB 204 102 102

HTML #CC6699 RGB 204 102 153

HTML #CC66CC RGB 204 102 204

HTML #CC9933 RGB 204 153 51

HTML #CC9966 RGB 204 153 102

HTML #CC9999 RGB 204 153 153

HTML #CC99CC RGB 204 153 204

HTML #CCCC33 RGB 204 204 51

HTML #CCCC66 RGB 204 204 102

HTML #CCCC99 RGB 204 204 153

HTML #CCCCCC RGB 204 204 204

灰色

HTML #666666 RGB 102 102 102

HTML #666699 RGB 102 102 153

HTML #6666CC RGB 102 102 204

HTML #6666FF RGB 102 102 255

HTML #669966 RGB 102 153 102

HTML #669999 RGB 102 153 153

HTML #6699CC RGB 102 153 204

HTML #6699FF RGB 102 153 255

HTML #66CC66 RGB 102 204 102

HTML #66CC99 RGB 102 204 153

HTML #66CCCC RGB 102 204 204

HTML #66CCFF RGB 102 204 255

HTML #66FF66 RGB 102 255 102

HTML #66FF99 RGB 102 255 153

HTML #66FFCC RGB 102 255 204

HTML #66FFFF RGB 102 255 255

HTML #996666 RGB 153 102 102

HTML #996699 RGB 153 102 153

HTML #9966CC RGB 153 102 204

HTML #9966FF RGB 153 102 255

HTML #999966 RGB 153 153 102

HTML #999999 RGB 153 153 153

HTML #9999CC RGB 153 153 204

HTML #9999FF RGB 153 153 255

HTML #99CC66 RGB 153 204 102

HTML #99CC99 RGB 153 204 153

HTML #99CCCC RGB 153 204 204

HTML #99CCFF RGB 153 204 255

HTML #99FF66 RGB 153 255 102

HTML #99FF99 RGB 153 255 153

HTML #99FFCC RGB 153 255 204

HTML #99FFFF RGB 153 255 255

HTML #CC6666 RGB 204 102 102

HTML #CC6699 RGB 204 102 153

HTML #CC66CC RGB 204 102 204

HTML #CC66FF RGB 204 102 255

HTML #CC9966 RGB 204 153 102

HTML #CC9999 RGB 204 153 153

HTML #CC99CC RGB 204 153 204

HTML #CC99FF RGB 204 153 255

HTML #CCCC66 RGB 204 204 102

HTML #CCCC99 RGB 204 204 153

HTML #CCCCCC RGB 204 204 204

HTML #CCCCFF RGB 204 204 255

HTML #CCFF66 RGB 204 255 102

HTML #CCFF99 RGB 204 255 153

HTML #CCFFCC RGB 204 255 204

HTML #CCFFFF RGB 204 255 255

HTML #FF6666 RGB 255 102 102

HTML #FF6699 RGB 255 102 153

HTML #FF66CC RGB 255 102 204

HTML #FF66FF RGB 255 102 255

HTML #FF9966 RGB 255 153 102

HTML #FF9999 RGB 255 153 153

HTML #FF99CC RGB 255 153 204

HTML #FF99FF RGB 255 153 255

HTML #FFCC66 RGB 255 204 102

HTML #FFCC99 RGB 255 204 153

HTML #FFCCCC RGB 255 204 204

HTML #FFCCFF RGB 255 204 255

HTML #FFFF66 RGB 255 255 102

HTML #FFFF99 RGB 255 255 153

HTML #FFFFCC RGB 255 255 204

HTML #FFFFFF RGB 255 255 255

工具简介
256色里有40种颜色在Mac和winds显示效果不同,所以安全色只有216色。为了尽量让用户看到色彩相同的网页,请尽量使用下面的216色。